K.V.K.K. Hakkında Bilgilendirme, Aydınlatma ve Taahhüt Metni

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Bu bilgilendirme formu, Event İzmir’de (Event İzmir olarak anılacaktır.) tüm paydaşların Event İzmir ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin Event İzmir tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Event İzmir ‘Veri Sorumlusu’ sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Tüm paydaşlarımız kişisel verilerinizi Event İzmir portalı, internet sitesi, banka ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden Event İzmir ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Event İzmir tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Event İzmir’e ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; hakemlik, editörlük ve yazarlık çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir. Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatıyla Event İzmir olarak;

(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,

(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,

(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla Vakıf Merkezi adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla info@eventizmir.com adresine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

  1. VERİ İLGİLİLERİ:

KİMLERİN KİŞİSEL VERİSİNİ İŞLİYORUZ?

Bu politika uyarınca Event İzmir, kişilerin otomatik olan ve/veya olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. İşbu politika ile kişisel verileri işlenebilecek olan kişiler sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda sayılmış olup, kişilerin Event İzmir ile iletişime geçerek yahut herhangi bir yol ile iletmiş bulundukları kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm haklar saklıdır.

  1. Event İzmir ile çalışan tedarikçiler,
  2. Event İzmir ile çalışan sponsor firmalar,
  3. Event İzmir ile önceki süreçlerde herhangi bir yol ile iletişime geçmiş kişiler,

4.Yasal/yasal olmayan yollarla verisini Event İzmir ile paylaşanlar dahil olmak üzere tüm ilgili gerçek kişiler

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

  1. İletişim Bilgileri (Telefon, E-Mail Adresi, Sosyal Medya Kullanıcı Adları vb.)
  2. Adres Bilgileri (İş Adresi vb.)
  3. Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgiler (Eğitim Durumu ve Mezuniyet Bilgisi, Meslek, Çalışma Durumu)
  4. Kimlik Bilgileri (sadece Ad, Soyadı)